STGR12C

Välkommen till 7C:s klassida


Veckobrev för vecka 40.

Hej!

Vi hade ett mycket trevligt föräldraråd i onsdagskväll förra veckan. Det var roligt att så många kunde komma trots att det hade blivit lite problem med kallelsen. Vi har skrivit minnesanteckningar och dessa kommer läggas ut på INFOMENTOR i nästa vecka.

INFOMENTOR

Under slutet av denna vecka eller början av nästa vecka ska ni alla få hem ett brev med information kring INFOMENTOR från oss. I detta brev finns också er personliga inloggning. INFOMENTOR är vår nya kommunikationsplattform där ni kommer få alla veckobrev från oss i ledningsgruppen och från lärarna framöver. Där kommer också ligga schema och kalender så att ni ser om det händer något särskilt under veckan. Vecka 40 får ni veckobreven som vanligt, men från och med v 41 kommer de via INFOMENTOR. Då skriver vi inte mer på klassidorna utan länkar till infomentor. INFOMENTOR finns också som app som går att ladda ner tex till telefonen.

CTC- enkät

CTC står för Communities that Care och är en enkät som elever från åk 6 till åk 2 på gymnasiet i Malmö Stad fyller i. Denna enkät kommer era barn få fylla i här i skolan under vecka 41-43. Nedan följer den information som de som är ansvariga för enkäten i Malmö Stad vill att ni föräldrar ska ha.


Information om CTC´s elevenkät

Under perioden 30 september – 25 oktober (vecka 40-43) kommer samtliga elever i grundskolans årskurs 6, 7, 8 och 9 samt gymnasieskolan årskurs 1 och 2 i Malmö erbjudas att besvara en enkät som fokuserar på bakomliggande risk- och skyddsfaktorer för problembeteende. Det är en totalundersökning som omfattar alla elever i de ovan nämnda årskurserna.

Huvudman för elevenkäten är Malmö stad som via stadskontoret ansvarar för undersökningens innehåll samt analys och återföring av resultaten.

Syftet med enkäten är att kunna beskriva de orsaksfaktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Resultaten från undersökningen kan användas som underlag vid beslut och prioriteringar kring det fortsatta främjande och förebyggande arbetet.

Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med digital enkät som besvaras helt anonymt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras i det insamlade materialet. Alla nationella och lokala regelverk kring informationssäkerhet följs naturligtvis.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men ju fler elever som deltar desto större tillförlitlighet får Malmö Stad gällande resultaten kring de lokala risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungdomar. Du som är vårdnadshavare har rätt att tacka nej till barnets deltagande.

För mer information eller frågor kring genomförandet kontakta:LÄNKAR:

Strandskolans pedagoger som arbetar med 7C

Johan Nordén & Martin Svensson är ansvariga för klass 7C och mentorer för 7C.

Ämneslärarna som undervisar 7C

Sofia Huss: Bild
Annika Nigård: Spanska
Daniel Nilsson: Svenska & Engelska
Nathalie Roux: Franska
Marcus Rostedt: Trä- och metallslöjd
Martin Svensson: Musik
Ingela Johansson: Textilslöjd
Jessica Sjöbäck: Spanska

Liva Andersson: Skolsköterska
Anna Ekberg: Specialpedagog
Hanna Fex: Kurator